Mer om Barn & Ungdomsförsäkringen

Här hittar du mer information om vår sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar. Alla skol- och förskolebarn har en försäkring via kommunen, men den är inte alltid heltäckande. Dessutom gäller den ofta bara olycksfall under tiden då barnet är på dagis eller i skolan. Vår barnförsäkring täcker sjukdomar och olycksfall dygnet runt.

Frågor & svar

Varför ska jag teckna en barnförsäkring?

Det skydd som ditt barn har genom samhället är inte alltid tillräckligt. Därför är det viktigt att teckna en barnförsäkring som ger ett bra kompletterande skydd. Vår barnförsäkring täcker sjuk- och olycksfall dygnet runt. Dessutom kan ersättningen från barnförsäkringen göra stor skillnad, till exempel om en sjukdom gör att någon förälder måste gå ner i arbetstid. Vårdbidraget från Försäkringskassan är inte tillräckligt för att kompensera inkomstförlusten. Försäkringen ger också värdefull ekonomisk ersättning om barnet, på grund av sjukdom, inte kommer ut på arbetsmarknaden. I de fallen kan nämligen ersättningen från Försäkringskassan vara förhållandevis låg.

Vem kan teckna en barnförsäkring?

Vår barnförsäkring kan tecknas från barnets födelse tills det fyller 18 år. Försäkringen gäller till och med det år då barnet fyller 25 år.

När ska jag teckna en barnförsäkring?

Ju tidigare du tecknar barnförsäkringen desto bättre. Försäkringen gäller inte för skador och sjukdomar som inträffade innan försäkringen tecknades.

Hur ansöker jag om barnförsäkring?

Det finns flera sätt att ansöka om vår barnförsäkring. Du kan skriva ut och fylla i en ansökan via länken här, eller kontakta Kundtjänst så skickar de en ansökan till dig. Var vänlig och fyll även i en hälsodeklaration för barnet. Vi behöver också en fullmakt som ger oss som försäkringsgivare rätt att inhämta uppgifter från eventuella läkare och vårdinrättningar. Skicka ansökan, hälsodeklaration och fullmakt till oss. Tänk på att besvara samtliga frågor utförligt och sanningsenligt. Annars riskerar du att försäkringen inte är giltig vid en eventuell skada. Ersättning kan då utebli.

Var gäller barnförsäkringen?

Försäkringen gäller dygnet runt, i hela världen, under upp till ett år (med vissa begränsningar). Utanför Norden gäller försäkringen för vanprydande ärr, medicinsk och ekonomisk invaliditet, ersättning vid vissa sjukdomar och vid dödsfall. Vid utlandsvistelse under mer än ett år kan försäkringen gälla i viss fall, till exempel om en förälder tjänstgör utomlands hos ett svenskt företag.

Får jag ersättning om mitt barn är på sjukhus?

Ja, om mitt barn skrivs in på sjukhus för vård över natten. Då lämnar försäkringen ersättning med 500 kronor per dygn i upp till 365 dagar.

Vad innebär krisförsäkringen?

Försäkringen bekostar 15 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog (inklusive resor) om ditt barn utsätts för psykisk ohälsa, som till exempel mobbning, överfall, olycksfall eller sjukdom.

Lämnas ersättning om jag vårdar mitt barn hemma?

Ja, om ditt barn har varit inskrivet på sjukhus och behöver fortsatt vård i hemmet. Då lämnar försäkringen ersättning med 500 kronor per dag, i upp till 30 dagar från hemkomsten. Vårdbehovet måste uppgå till minst 14 dagar räknat från första vårddagen på sjukhus.

Ingår ersättning vid vårdbidrag?

Ja, om Försäkringskassan har beviljat vårdnadsbidrag för till exempel särskild tillsyn och vård av barnet. Då lämnar försäkringen en ersättning på upp till 9 166 kr per månad, som ett komplement till Försäkringskassans vårdbidrag.

Ingår ersättning vid arbetsoförmåga?

Ja, om ditt barn blir studie- eller arbetsoförmögen till mins 50 % från 19-års ålder. Då kan upp till 9 166 kr per månad lämnas som månatlig ersättning.

Gäller försäkringen dygnet runt?

Ja, försäkringen gäller dygnet runt, oavsett om barnet är i förskolan, skolan eller hemma.

Ingår ersättning för medicinsk invaliditet?

Ja, försäkringen ersätter medicinsk invaliditet om olycksfallsskada eller sjukdom medför en bestående nedsättning av kroppsfunktion. Till medicinsk invaliditet räknas bland annat bestående värk och förlust av inre organ. Vi fastställer funktionsnedsättningen oavsett vilka fritidsintressen eller arbetsförhållanden ditt barn har.

Ingår ersättning vid ekonomisk invaliditet?

Ja, försäkringen ersätter ekonomisk invaliditet om olycksfallsskada eller sjukdom leder till en bestående nedsättning av arbetsoförmågan med minst 50 %.

Gäller försäkringen utan självrisk?

Försäkringen gäller helt utan självrisk. Vissa moment kan däremot gälla med viss karens, vilket då framgår av villkoret.

Vad innebär värdeförsäkring?

Värdesäkring innebär att försäkringsbeloppet vid invaliditet räknas upp varje år på huvudförfallodagen med Konsumentprisindex. Uppräkningen sker för att säkra värdet på din försäkring över tid.

Försäkringsbelopp

Du kan välja mellan fyra olika försäkringsbelopp när du tecknar försäkringen. Hur stor ersättning som lämnas (vid medicinsk och ekonomisk invaliditet) beror på vilket försäkringsbelopp du har valt. Om barnet saknar annat försäkringsskydd rekommenderar vi de högre försäkringsbeloppen.

  • 2 000 000 kr
  • 1 800 000 kr
  • 1 400 000 kr
  • 1 000 000 kr

Ordlista

Medicinsk invaliditet

Permanent försämrad funktionsförmåga, fysiskt eller psykiskt.

Förhöjd invaliditetsersättning

Tilläggsbelopp om invaliditetsgraden är 20% eller mer.

Ekonomisk invaliditet

Försämrad arbetsförmåga som vuxen.

Måbra-stöd

Professionell hjälp kring frågor om exempelvis barnets beteende, sociala utveckling och relationer.

Försäkringsbelopp

När du tecknar din försäkring väljer du försäkringsbelopp. Det är det maximala beloppet som du kan få i ersättning.

Premie

Priset som du betalar för din försäkring.